دستگاه HS- 680 (سیستم آنالیز اتان)

 

 دستگاه HS- 680 (سیستم آنالیز اتان، نشت یابی و اندازه گیری گاز در محدوده های مختلف)

 

این سیستم در نوع خود منحصر به فرد بوده و برای اندازه گیری گازهای مختلف در محدوده وسیعی از Applicationها (نشت یابی، آنالیز و اندازه گیری) به کار می رود. قادر به آنالیز نمونه دریافتی جهت تفکیک ترکیبات هیدروکربنی متان، اتان، پروپان به منظور تشخیص گاز طبیعی و گاز مردابی، بدون نیاز به سیلندر هوای خشک و تجهیزات اضافی، به روش کروماتوگرافی گاز در کمتر از 4 دقیقه می باشد. قابلیت اندازه گیری متان در محدوده های ppm، LEL و درصد حجمی (Vol.%) بوسیله سنسورهای   Semi-Conductorو infrared با سرعت پاسخگویی بالا را داراست.

hs-680